อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ความหมายของอินเตอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อสื่อสารด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครือข่ายขึ้นไปที่เชื่อมต่อกัน จะเรียกว่า internetwork หรือ interne

 

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

จาก ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้เกิดโครงการอาร์พาเน็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอาร์พาเน็ตได้เริ่มขึ้นโดยเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบัน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนแจลิส มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตา บาร์บารา มหาวิทยาลัยยูทาห์ และสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ต ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จากสถาบันทั้ง 4 แห่งนี้ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันและใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

 

 

อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

 

            ประเทศ ไทยได้ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในลักษณะการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2530 ได้ติดต่อขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลีย ตามโครงการ IDP ใน ปีพ.ศ. 2535 ได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายยูยูเน็ต ในปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้จัดตั้งเครือข่ายไทย สาร ซึ่งต่อมาได้ต่อเครือข่ายของยูยูเน็ต และในปัจจุบันไทยสารได้เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ในปี พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้ แก่บุคคลและผู้สนใจทั่วไปได้สมัครเป็นสมาชิก ที่รียกกันว่า ไอเอสพี

 

 

การแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต (Internet Address)

 

                เครื่อง คอมพิวเตอร์จำเป็นที่ต้องมีหมายเลขประจำตัว เรียกว่า หมายเลขไอพี ซึ่งประกอบด้วยชุดของตัวเลข 4 ชุด ขนาด 8 บิต ในการอ้างอิงถึงหมายเลขไอพีนิยมแปลงเลขฐานนิยมทั้ง 4 ชุด เพื่อความสะดวกในการจำและป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เนื่องจากหมายเลขไอพีนั้นจดจำยาก ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดชื่อเพื่อใช้แทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน

 

 ชื่อโดเมนแทนประเภทขององค์การ

 

ชื่อโดเมน

ประเภทองค์การ

ตัวอย่าง

com

องค์การธุรกิจการค้า

www.amazon.com

edu

สถาบันการศึกษา

www.okstate.edu

org

องค์การที่ไม่หวังกำไร

www.reporter.org

gov

องค์การของรัฐ

www.nasa.gov

mil

องค์การทางทหาร

www.army.mil

net

องค์การที่ให้บริการเครือข่าย

www.networksolutions.net

 

 

            แสดงชื่อโดเมนแทนประเทศ

 

ชื่อโดเมน

ประเทศ

ตัวอย่าง

ca

แคนาดา

www.yellowpages.ca

jp

ญี่ปุ่น

www.keio.ac.jp

uk

อังกฤษ

www.icdl..open.ac.uk

au

ออสเตรเลีย

www.geko.com.au

my

มาเลเซีย

www.upm.edu.my

 

 

 

 ชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์การ

 

ชื่อโดเมนย่อย

ประเภทขององค์การ