แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

      ข้อมูลและสารสนเทศ  

     ข้อมูล  (Data)   คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจาก การ ดำเนินงาน หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจได้ทันที จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว

 

     สารสนเทศ (Information) นั้น คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 

 

ความรู้ ( Knowledge )

คือการรับรู้และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ คือมีความเข้าใจ (Understanding) ในองค์ประกอบต่าง ๆ จนอาจเป็นทฤษฎี หรือเป็นแบบจำรองทางความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้

 

 

 

 

ระบบและระบบสารสนเทศ

 

 

 

                ระบบ (System) หมายถึงกลุ่มของส่วนประกอบหรือระบบย่อยต่างๆ ที่มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนประกอบของระบบประกอบด้วยการนำเข้าสู้ระบบ (Input) การประมวลผล (Process) ผลลัพธ์ (Output) และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)

 

 

                ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ

 

 •   การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ( Input ) เป็นการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อกาประมวลผล ตัวอย่างเช่น ในการจัดพิมพ์เช็คเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน  ระบบคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
 •   การประมวลผล  ( Processing ) เป็นการนำทรัพยากรที่ได้นำเข้าสู่ระบบมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่มีความหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ วางแผน ควบคุม และดำเนินงานด้านต่างๆ ในการประมวลผลสามรถกระทำด้วยมือ (Manual) หรือจะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
 •   ผลลัพธ์ ( Output )  เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมวลผล โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือรายงาน ตัวอย่างผลลัพธ์ เช่น เช็คเงินเดือน รายงานยอดขาย และสารสนเทศที่จัดทำสำหรับธนาคาร หน่วยงานรัฐบาล
 • ข้อมูลสะท้อนกลับ ( Feedback ) เป็น ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลแต่ได้พบข้อผิดพลาด จำเป็นที่จะต้องนำผลลัพธ์นี้ไปแก้ไขกระบวนการนำเข้าและการประมวลผล ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดนั้นเองคือหมายถึงอาจป้อนข้อมูลไม่ตรงจึงต้องส่งกลับ ไปใหม่

 

 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 

     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

                ระบบและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการสร้างสารสนเทศขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นยังช่วยผู้บริหารและพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย MIS จะต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรม (Software) ร่วมกับผู้ใช้ (Peopleware) เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในการได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน์  

     สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ 

 • พัฒนาการของความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์
 •  ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศ
      ลักษณะของสารสนเทศ
 1.        ถูกต้องแม่นยำ (Accurate)
 2.        สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete)
 3.        เข้าใจง่าย (Simple)
 4.        ทันต่อเวลา (Timely)
 5.         เชื่อถือได้ (Reliable)
 6.         คุ้มราคา (Economical)
 7.         ตรวจสอบได้ (Verifiable)
 8.        ยืดหยุ่น (Flexible)
 9.       สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant)
 10.       สะดวกในการเข้าถึง (Accessible)
 11.        ปลอดภัย (Secure) 

                องค์ประกอบของระบบสารสนเทคอมพิวเตอร์

 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 2. ซอฟต์แวร์ (Software)
 3. ข้อมูล (Data)
 4. การสื่อสารและเครือข่าย (Telecommunication)
 5. กระบวนการทำงาน (Procedure)
 6.  บุคลากร (People)
 
        ความสำคัญของระบบสารสนเทศ 
 • การท้าทายของเศรษฐกิจโลก
 • การแข่งขันทางการค้า
 • การขยายเครือข่ายทางการค้า
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

 

 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. ช่วยสร้างทางเลือกทางการแข่งขัน
 3. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
 4. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

 

edit @ 16 Jan 2009 22:49:40 by obfหน่อย

Comment

Comment:

Tweet